Algemene voorwaarden

1. Geldigheid en definities
a. Deze Algemene voorwaarden, hierna de voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, respectievelijk aangegaan door  ‘van de Party Catering’ gevestigd te Burgemeester Hommesstraat 82 te Beusichem, hierna te noemen ‘van de Party’.
b. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: degene die aan ‘van de Party’ opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
c. Onder een overeenkomst wordt in deze voorwaarden verstaan: een tussen ‘van de Party’ en een opdrachtgever ter zake één of meer door ‘van de Party’ te verlenen diensten tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.
d. De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de voorwaarden.
e. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Overeenkomsten
a. Het aanvragen van leveringen / diensten zullen normaliter plaatsvinden door het insturen van een standaard bestelformulier dat opgevraagd kan worden via de website: www.vandeparty.nl
b. Bij een afwijkende bestelling waar het standaard bestelformulier niet gebruikt kan worden, ontvangt u altijd een offerte. Deze dient voor akkoord te worden ondertekend en te worden geretourneerd aan ‘van de Party’

c. De opdrachtgever verklaart zich bij aanname van bestelling(en) door ‘van de Party’ akkoord met de geldende algemene voorwaarden.

3. Wijzigingen
a. Bij wijzigingen van bestellingen tot 5 dagen of meer vóór de overeengekomen datum,  geschieden zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Bij wijzigingen van bestellingen 4 dagen voor de overeengekomen datum wordt 50% van de kostprijs van dat deel van de bestelling aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
b. Voor een wijziging die inhoudt dat de bestelling tenminste gehalveerd wordt, gelden voor dat deel de annuleringsvoorwaarden.

 4. Annuleringen
a. Annuleringen dienen schriftelijk te worden ingediend. De annulering wordt pas definitief nadat ‘van de Party’ u hierover schriftelijk of per mail bevestigd heeft. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
b. Voorafgaand aan de afleverdatum kan de opdrachtgever annuleren. Tot 7 dagen voorafgaand aan de afleverdatum is annuleren kosteloos. Bij annuleringen die bij ons binnen komen tussen 7 en 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum worden 25% annuleringskosten met een minimum van €25,00 in rekening gebracht. Annuleringen korter dan 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum, worden volledig in rekening gebracht.

5. Betaling
a. De opdrachtgever is de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd aan ‘van de Party’. Alle rekeningen , alsmede de rekening ter zake annulering , zijn door de opdrachtgever verschuldigd op het moment dat de levering in welke vorm dan ook heeft of zou hebben plaats gevonden. De betaling geschiedt in euro’s.
b. Alle facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ‘van de Party’ te worden voldaan.
c. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft, dient deze aan ‘van de Party’ alle op de inning vallende kosten te vergoeden. Dit geldt voor zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.

6. Algemene verplichting
a. ‘van de Party’ garandeert de hygiënische kwaliteit conform de wettelijke eisen van de geleverde producten op het afgesproken leveringstijdstip.
b. ‘van de Party’ is volgens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen producten/diensten te verlenen op de voor ‘van de Party’ gebruikelijke wijze.
c. Deze verplichting geldt niet in geval van overmacht (zie punt 7) en indien de opdrachtgever op enige andere wijze niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen die hij aan ‘van de Party’ heeft.

 7. Overmacht
a. Indien er sprake is van overmacht, dan aanvaardt ‘van de Party’ geen enkele aansprakelijkheid van de door de opdrachtgever eventueel geleden schade.
b. Indien ‘van de Party’ door omstandigheden, anders dan overmacht, een opdracht moet annuleren, zal zij zich inspannen om een naar haar oordeel gelijkwaardige levering te verzorgen.

 8. Aansprakelijkheid
a. ‘van de Party’ is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door de opdrachtgever of derden geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van ‘van de Party’.
b. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan al gevolg van het nuttigen van door ‘van de Party’ bereide of geserveerde levensmiddelen.
c. In geen geval is ‘van de Party’ gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan de reserveringswaarde of , indien de schade meer is,  het door de verzekering van ‘van de Party’ aan ‘van de Party’ ter zake de schade uitbetaalde bedrag.